Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Davinci verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg wordt besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Davinci is niet verantwoordelijk voor prijsschommelingen bij de distributeurs. Klanten die een bestelling plaatsen worden op de hoogte gebracht indien er een onjuiste prijs is weergegeven en hebben steeds het recht de bestelling te annuleren.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Privacy

Indien er op deze site persoonlijke gegevens opgevraagd worden, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Belgische wetgeving hieromtrent (wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens). Ingevolge de bepalingen van deze wet heeft u het recht op inzage in alle gegevens op uw naam. U kunt deze gratis wijzigen of laten verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. Alleen al door het invullen van een formulier op deze website of het plaatsen van een bestelling, verkrijgt Davinci het recht om over te gaan tot verwerking van deze persoonlijke gegevens.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Davinci zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Davinci is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Davinci hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een webpagina, link naar de bron is niet toegestaan.